Regulamin i polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.siatkowkaokiemstatystyka.pl

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.siatkowkaokiemstatystyka.pl, zwaną dalej Sklepem.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności.
 3. Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie nakłada na Użytkowników żadnych obowiązków.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Equilibria sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 7/10, 10-072 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000988461, NIP 7393972174, zwana w dalszej części „Administratorem” lub „Spółką”. 
 5. Adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@siatkowkaokiemstatystyka.pl
 6. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Sklepu.
 7. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.  
 8. Polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 9. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
 10. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.
 12. Sklep wykorzystuje szyfrowanie SSL.
 13. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych między innymi przez Google i Meta, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych we współpracy z Administratorem.
 • 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator przetwarza numery IP Użytkowników Sklepu, informacje zawarte w plikach cookies oraz informacje o odwiedzonych podstronach. Wymienione informacje nie zawsze, lecz pod pewnymi warunkami mogą być danymi osobowymi. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celach analitycznych, statystycznych polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie oraz ich preferencji do poprawy funkcjonalności Sklepu oraz świadczonych usług – wówczas podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 2. Administrator przetwarza dane Użytkowników, którzy zawarli z nim umowę o odpłatne świadczenie usług dostępnych w Serwisie, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub zarejestrowali konto w Sklepie, takie jak – imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia z Administratorem wskazanych umów oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania faktury VAT Administrator przetwarza także takie dane jak firma, adresNIP przedsiębiorstwa Użytkownika.
 3. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników (adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie okienka wyboru wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera i informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora także w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe podane przez Użytkowników w polu znajdującym się w formularzu kontaktowym (imię, adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane w celu wymiany wiadomości z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkownika – wówczas podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Podanie danych osobowych wymienionych w §2 ust. 2 jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania odpowiednio umowy o odpłatne świadczenie usług dostępnych w Serwisie, umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub zarejestrowania konta w Sklepie. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy ze Spółką lub zarejestrowania konta. Administrator ma prawo uzależnić wykonanie tej umowy od weryfikacji danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji.
 7. Podanie danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora w celu wysyłki newslettera (imię i adres poczty elektronicznej) oraz podanie danych osobowych w celu skorzystania z formularza kontaktowego (imię i adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne. Informacje handlowe i newsletter przesyłane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody będą przesyłane na wskazany adres poczty elektronicznej do momentu wypisania się z newslettera i cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody na wysyłanie przez Administratora newslettera i innych informacji handlowych może zostać dokonane przez aktywowanie odpowiedniego linku znajdującego się na końcu newslettera lub informacji handlowej.
 8. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania:
  1. dane osobowe Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem umowę o odpłatne świadczenie usług lub umowę o dostarczenie treści przetwarzane są do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
  2. dane osobowe Użytkowników podane przez nich podczas rejestracji konta są przetwarzane do chwili usunięcia konta przez Użytkownika,
  3. dane osobowe Użytkowników, którym wystawiono faktury VAT są przetwarzane przez okres 5 lat licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym minął termin zapłaty podatku,
  4. dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera i innych informacji handlowych oraz dane osobowe Użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy znajdujący się w Sklepie są przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody przez Użytkownika,

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 • 3 PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników podmiotom innym niż wymienione w ustępach poniżej, chyba że obowiązek przekazania lub udostępnienia danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
  1. LH.PL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – dostawcy usług hostingu,
  2. AttHost Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku – dostawcy serwera,
  3. kancelariom prawnym.
 3. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Sklepu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych osobowych
 4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • 4 PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podmiotu danych,
  2. kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
  3. żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
  4. żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
  6. żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:
  1. wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – kontakt@siatkowkaokiemstatystyka.pl
  2. wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres wskazany w §1.
 3. Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej www.uodo.gov.pl

 • 5 PLIKI COOKIES
 1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp). Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają wirusów ani złośliwego oprogramowania.
 2. Przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wszystkie lub wybrane rodzaje plików cookies Administrator instaluje na urządzeniu Użytkownika jedynie pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu.
 3. Pliki cookies używane przez Administratora są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym
 4. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć w zakładkach „pomoc” przeglądarek internetowych. Usunięcie lub ograniczenie plików cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu, w tym z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.
 5. Przy pierwszej wizycie w Sklepie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies oraz może je zaakceptować lub przejść do ustawień plików cookies w narzędziu wyświetlonym przez Administratora wybierając opcję „Preferencje”.
 6. Narzędzie wyświetlane Użytkownikowi umożliwia mu wybór rodzajów cookies (analityczne, marketingowe oraz funkcjonalne), na które może wyrazić zgodę zaznaczając odpowiednie okienko wyboru.
 7. Niektóre pliki cookies stosowane przez Administratora mogą zbierać informacje umożliwiające powiązanie tych informacji z konkretną osobą, a tym samym informacje te mogą zostać uznane za dane osobowe. 
 8. Administrator stosuje pliki cookies sesyjne (pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki bądź innego oprogramowania) oraz pliki trwałe.
 9. Administrator stosuje również pliki cookies podmiotów trzecich prowadzących działalność marketingową, takich jak:
  1. Google Ireland Ltd. w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analitycs – z zasadami stosowanymi przez Google w zakresie prywatności i bezpieczeństwa można zapoznać się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
  2. Meta Platforms Ireland Limited w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Facebook Pixel – z zasadami stosowanymi przez Meta w zakresie prywatności i bezpieczeństwa można zapoznać się na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy
 10. Pliki cookies podmiotów trzecich służą wyświetlaniu Użytkownikowi spersonalizowanych reklam dostosowanych do jej zainteresowań i potrzeb.
 11. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
  1. umożliwienie korzystania z funkcjonalności Sklepu,
  2. utrzymania sesji użytkownika,
  3. wykrywanie nadużyć związanych z uwierzytelnianiem użytkownika,
  4. dostosowywania zawartości i funkcjonalności Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  5. przechowywanie danych niezbędnych do odtwarzania treści audio lub wiedo,
  6. prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących aktywności Użytkowników w Sklepie. 
 • 6 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.01.2024 ro. 

REGULAMIN SKLEPU SIATKOWKAOKIEMSTATYSTYKA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Wskazane poniżej pojęcia, użyte w niniejszym Regulaminie, oznaczają:
  1. Regulamin – regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczący sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę,
  2. SpółkaEquilibria sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 7/10, 10-072 Olsztyn, NIP 7393972174, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000988461,
  3. Sklep – platforma umożliwiająca składanie zamówień towarów oferowanych przez Spółkę oraz świadczenie innych usług przez Spółkę, dostępna pod adresem https://www.https://www.siatkowkaokiemstatystyka.pl
  4. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności ebooki oraz nagrania kursów,
  5. Użytkownik – podmiot korzystający z usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu,
  6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  7. Produkt – ebook, kurs, szkolenie lub konsultacja oferowane w Sklepie,
  8. Konto – zbiór zasobów dotyczących Użytkownika, zawierający dotyczące go dane i informacje, przechowywany w systemie teleinformatycznym Spółki, który jest oznaczony indywidualnym loginem i hasłem dostępu,
  9. Newsletter – usługa polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi przez Spółkę informacji dotyczących działalności Spółki oraz świadczonych przez nią usług i oferowanych treści cyfrowych,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia umowy ze Spółką,
 2. Kontakt ze Spółką jest możliwy poprzez: 
  1. wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej kontakt@siatkowkaokiemstatystyka.pl oraz 
  2. pod numerem telefonu 886 044 715
 3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu, przedmiot i zakres usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu, przedmiot umów zawieranych między Użytkownikiem a Spółką, zasady składania zamówień, zawierania i wykonywania umów, a także prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkowników.
 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom w Sklepie, w tym także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 5. Użytkownikami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami Sklepu mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Przeglądanie Sklepu oraz rejestracja i posiadanie konta są bezpłatne.
 7. Spółka jest Administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Sklepie pod zakładką „Polityka prywatności” oraz w przepisach prawa. Polityka prywatności reguluje wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników przez Spółkę.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, w tym danych osobowych, wymaganych do rejestracji lub zamówienia Produktów. Podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych może skutkować niemożnością prawidłowego wykonania przez Spółkę umów zawartych z Użytkownikiem albo wstrzymaniem wykonania tych umów.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania Spółki o zmianie danych podanych podczas rejestracji, zaś Spółka jest zobowiązana do dokonania ich na podstawie otrzymanej informacji.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań Spółka ma prawo zawiesić lub zablokować jego profil.
 11. Zabronione jest podawanie danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.
 12. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 2 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Sklepu.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Sklepu, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Sklepu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.
 4. Z przyczyn niezależnych od Spółki w Sklepie mogą nastąpić awarie techniczne, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Sklepu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.
 • 3 REJESTRACJA KONTA
 1. Poza przeglądaniem Sklepu Użytkownik może korzystać z innych jego funkcjonalności, w tym zamawiać Produkty i zawierać ze Spółką umowy za pośrednictwem Sklepu, po zarejestrowaniu konta. 
 2. W celu zarejestrowania konta Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Przed zarejestrowaniem konta Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie okienka wyboru, jak również zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka wyboru. Akceptacja Regulaminu sklepu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 4. W celu zarejestrowania konta Użytkownik powinien wskazać w formularzu rejestracyjnym swoje imię, nazwisko, adres do doręczeń (kraj, miejscowość, numer domu / budynku, numer lokalu, kod pocztowy), numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Użytkownik będący przedsiębiorcą może wskazać firmę oraz numer NIP.
 5. Użytkownik może edytować dane, które podał podczas rejestracji. Zmiana danych wywiera skutek co do umów zawartych przez niego po zatwierdzeniu zmiany danych.
 6. Umowa o świadczenie usług dostępnych w Sklepie pomiędzy Użytkownikiem a Spółką (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji. 
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Spółka przesyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej link aktywacyjny do zakładanego konta, w który należy kliknąć w celu potwierdzenia rejestracji.
 8. Użytkownik loguje się w Sklepie za pomocą wpisania adresu poczty elektronicznej i przydzielanego automatycznie hasła. Użytkownik może zmienić hasło w ustawieniach konta.
 9. W razie utracenia hasła dostępu do Sklepu Użytkownik może odzyskać je po wybraniu opcji „Nie pamiętasz hasła” widocznej podczas logowania i podaniu wcześniej zarejestrowanego adresu poczty elektronicznej. Po wybraniu odpowiedniej opcji Spółka przesyła Użytkownikowi automatycznie wygenerowane nowe hasło na podany adres poczty elektronicznej. 
 10. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających dostęp do jego konta osobom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych do działania w jego imieniu. W przypadku udostępnienia takich danych jest on odpowiedzialny za działania lub zaniechania tej osoby jak za własne działania lub zaniechania.
 11. Konto w Sklepie jest rejestrowane na czas nieoznaczony, a jego funkcjonowanie nie wiąże się z koniecznością uiszczania płatności.
 12. Użytkownik może w każdym czasie usunąć konto wysyłając do Spółki wiadomość z prośbą o jego usunięcie. Po wysłaniu prośby konto zostanie niezwłocznie usunięte. Z chwilą usunięcia konta rozwiązana zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w zakresie prowadzenia konta Użytkownika. Usunięcie konta nie ma wpływu na roszczenia Spółki powstałe przed usunięciem konta.
 • 4 PROCEDURA ZAMÓWIENIA 
 1. Udostępnienie Produktu następuje na podstawie odpłatnej umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub odpłatnej umowy o świadczenie usług. 
 2. Zamówienia towarów za pośrednictwem Sklepu mogą być dokonywane codziennie przez całą dobę. 
 3. W celu zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu Użytkownik powinien dodać określony Produkt do koszyka, a następnie wypełnić formularz zamówienia i potwierdzić jego złożenie. 
 4. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego podobnego Użytkownik może modyfikować i anulować swoje zamówienie. 
 5. Spółka potwierdza Użytkownikowi złożenie przez niego zamówienia wyświetlając mu jego podsumowanie oraz wysyłając potwierdzenie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia zostaje zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych lub umowa o świadczenie usług.
 6. Po akceptacji zamówienia przez Spółkę Użytkownik uiszcza wynagrodzenie za wykonanie usługi.
 7. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktów oferowanych w Sklepie obok informacji o obniżonej cenie Spółka wyświetla również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli Produkt jest oferowany w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Spółka wyświetla informację o jego najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. 
 2. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika Sklep wyświetla Użytkownikowi łączną cenę brutto za zamówione Produkty.  
 3. Użytkownik może uiścić cenę za złożone zamówienie oraz opłacić koszty dostawy poprzez Paynow lub Stripe. Zamówienie jest realizowane nie wcześniej niż w momencie pełnej autoryzacji kwoty należnej za dane zamówienie. W Sklepie nie są akceptowane inne sposoby płatności.
 4. Spółka potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówione Produkty wysyłając Użytkownikowi wiadomość na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Załącznikiem do tej wiadomości jest faktura VAT. 
 5. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych form płatności, jak również czasowego lub stałego zawieszenia albo zablokowania określonej formy płatności bez konieczności dokonywania zmian Regulaminu.
 6. W przypadku nieuiszczenia całości zapłaty za dane zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia przez Użytkownika Spółka może anulować zlecenie wysyłając stosowną informację na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 • 6 DOSTARCZANIE PRODUKTÓW
 1. Produkty będące jednocześnie treściami cyfrowymi są dostarczane Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od chwili zaksięgowania jego płatności. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną Użytkownikowi w chwili, gdy ma on do niej dostęp lub możliwość pobrania na swoje urządzenie.
 2. Dostarczenie treści cyfrowej Użytkownikowi następuje:
  1. w przypadku ebooków – poprzez przesłanie Użytkownikowi na wskazany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej linku do pobrania ebooka oraz udostępnienia Użytkownikowi możliwości pobrania ebooka za pośrednictwem konta w Sklepie (“Moje konto” -> “Moje produkty cyfrowe”),
  2. w przypadku kursów online – poprzez przesłanie Użytkownikowi na wskazany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej linku umożliwiającego dostęp do kursu znajdującego się na platformie kursowej 
 3. W przypadku zamówienia przez Użytkownika usługi w postaci sesji lub konsultacji na żywo usługa zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez Spółkę i Użytkownika. W tym celu przedstawiciel Spółki kontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 72 godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia w celu ustalenia terminu realizacji usługi. 
 4. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej w przypadkach wskazanych w art. 43j ust. 4 i 5 ustawy o prawach konsumenta.

 

 • 7 SESJE/KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy chcą zawrzeć lub zawarli ze Spółką umowę o przeprowadzenie sesji/konsultacji indywidualnych.
 2. Ilość i czas trwania sesji/konsultacji są dostępne w opisie produktu znajdującym się w Sklepie.
 3. Użytkownik oraz przedstawiciel Spółki wspólnie ustalą harmonogram odbywanych sesji i zobowiązują się do niego stosować. Przełożenie sesji może nastąpić nie później niż na 24 godziny przed momentem jej rozpoczęcia.
 4. W przypadku nieobecności Użytkownika w miejscu prowadzenia sesji oraz w przypadku niepoinformowania przedstawiciela Spółki o konieczności jej przełożenia w terminie, o którym mowa w ust. 6, sesja przepada.
 5. Spółka zapewnia Użytkownikom całkowitą poufność. 
 6. Sesje/konsultacje służą wsparciu i rozwojowi przedsiębiorstwa Użytkownika. Sesje/konsultacje nie mają na celu zastępowania psychoterapii lub innych rodzajów terapii. 
 7. Przedstawiciele Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za rady i wskazówki dotyczące konkretnych rozwiązań biznesowych podejmowanych Użytkownika. Mogą stanowić one jedynie sugestie lub propozycje do przemyślenia, jednakże to Użytkownik powinien samodzielnie podejmować wszelkie decyzje.
 • 8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem sklepu Spółka umożliwia Użytkownikom bez ograniczeń terytorialnych korzystanie z usług:
  1. przeglądanie treści umieszczonych w Sklepie,
  2. prowadzenia konta,
  3. korzystanie z koszyka,
  4. zawieranie umów
  5. otrzymywanie newslettera.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez rozpoczęcie korzystania z konkretnej usługi.
 • 9 REKLAMACJE
 1. Użytkownik może składać Spółce reklamacje z tytułu:
  1. niezgodności treści cyfrowej z umową – w takim przypadku Spółka ponosi odpowiedzialność względem konsumentów na zasadach określonych w art. 43k – 43n ustawy o prawach konsumenta,
  2. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub niewłaściwego funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@siatkowkaokiemstatystyka.pl, zawierać opisanie okoliczności ją uzasadniających oraz żądanie z jakim występuje Użytkownik. Spółka potwierdza Użytkownikowi przyjęcie reklamacji.
 3. W razie braków w reklamacji skutkujących brakiem możliwości jej rozpatrzenia Spółka jest uprawniona do żądania od Użytkownika uzupełnienia reklamacji.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Spółki. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka informuje Użytkownika w wiadomości wysłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 
 5. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 6. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Spółką lub konsumentem a innym Użytkownikiem.
 7. Konsument może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Spółką lub między nim, a innym Użytkownikiem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 8. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do unijnej platformy rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozwiązania sporu wynikającego z zawarcia umowy na odległość.
 • 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Spółka uzależnia zawarcie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na spełnianie świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dniowego terminu do odstąpienia od tej umowy. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie tej umowy jest udostępnienie określonej treści cyfrowej do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość jej pobrania na swoje urządzenie lub uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem platformy należącej do Spółki. 
 2. Jeżeli po zawarciu umowy o dostarczenie treści cyfrowej Spółka nie udostępniła treści cyfrowej do dyspozycji Użytkownika w sposób określony w ust. 1 Użytkownik może wezwać Spółkę do wykonania umowy. Jeżeli Spółka nie dostarczy treści cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy. 
 3. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej, jeżeli: 
 1. z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub 
 2. Konsument i Spółka uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że termin dostarczenia treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Spółka nie dostarczyła ich w tym terminie. 
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczenie treści cyfrowej składane jest za pomocą poczty elektronicznej z adresu wskazanego przez Użytkownika w formularzu rejestracji. 
 2. W razie odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej Spółka zwraca płatność za tą treść. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy o świadczenie usług zawartej ze Spółką bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy prawo odstąpienia od umowy wygasa. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki – kontakt@siatkowkaokiemstatystyka.pl
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: 
  1. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w szczególności ebooków i kursów dostępnych na platformie należącej do Spółki, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  2. o świadczenie usług, o ile Spółka wykonała w pełni usługę na wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Spółkę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie Spółce formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystania z formularza stanowiącego załącznik nr 1 nie jest obowiązkowe.
 6. Spółka niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Spółka zwraca Użytkownikowi płatność za zamówione Produkty, których dotyczy odstąpienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, z uwagi na to, że Spółka nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Spółka dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Użytkownika.
 • 11 ZABLOKOWANIE KONTA I WYPOWIEDZENIE UMOWY
 1. W razie:
  1. uzyskania przez Spółkę wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z konta w sposób naruszający prawa osób trzecich,
  2. stwierdzenia przez Spółkę naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia praw własności intelektualnej Spółki lub osób trzecich, 

Spółka wezwie Użytkownika, wysyłając Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji Konta wezwanie do zaprzestania/usunięcia naruszenia bądź wskazania okoliczności świadczących o tym, że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności, w terminie 7-dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail pod rygorem zablokowania, a w późniejszej konsekwencji usunięcia Konta Użytkownika.

 1. W przypadku nieusunięcia ww. naruszeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Użytkownika lub w przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Spółka ma prawo zablokować konto Użytkownika informując go jednocześnie o możliwości usunięcia Konta Użytkownika i skutkach związanych z usunięciem Konta, jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail po zablokowaniu Konta Użytkownika Użytkownik nie zaprzestanie/usunie naruszeń bądź nie wskaże wiarygodnych okoliczności świadczących o tym, że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności naruszenia.
 2. W przypadku nieusunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1 oraz niewskazania wiarygodnych okoliczności świadczących o tym, że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej, Spółka może usunąć konto Użytkownika. Tym samym Użytkownik traci dostęp do treści cyfrowych zgromadzonych na Koncie i nie skopiowanych na własne urządzenie.
 3. Rozwiązanie umowy nie ogranicza uprawnień Spółki do dochodzenia naprawienia szkody, będącej skutkiem dokonanego przez Użytkownika naruszenia niniejszego Regulaminu.
 • 12 INNE
 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów płatności, z których korzysta Użytkownik.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach znajdujące się w Sklepie należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. W przypadku rażącego lub częstego naruszania Regulaminu przez Użytkownika Spółka jest uprawniona do zawieszenia lub zablokowania konta Użytkownika.
 4. Spółka umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach lub usługach za pośrednictwem otrzymywania ich poczty elektronicznej. W celu otrzymywania ww. informacji Użytkownik powinien uprzednio wyrazić zgodę na ich otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zaznaczenie okienka zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe, a udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Spółka oświadcza, że wszelkie wiadomości i materiały znajdujące się w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Spółka nie wyraża zgody na żadne wykraczające poza granice dozwolone prawem kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne posługiwanie się materiałami i wiadomościami umieszczonymi w Sklepie.
 6. Prawomocne orzeczenie stwierdzające nieważność któregoś z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 7. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem oraz Spółką jest prawo polskie.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie nie później niż na 15 dni przed jego zmianą.
 9. O każdej zmianie Regulaminu i możliwości jego akceptacji Spółka poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając alert po zalogowaniu się w Sklepie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną także opublikowane w Sklepie.
 10. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poproszony o jego ponowną akceptację.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r. 

Przeczytaj na blogu

 • Jak drugoligowy środkowy stał się statystykiem w Turon Lidze.

  Jak drugoligowy środkowy stał się statystykiem w Turon Lidze.

  W 2019 roku skontaktował się ze mną młody chłopak, jeszcze wtedy siatkarz, który po jakimś czasie zaczął spełniać swoje marzenia o pracy w profesjonalnej siatkówce. Tym niesamowitym człowiekiem jest Szymon Rachwalski, z którym udało mi się porozmawiać o początkach jego kariery, przemyśleniach i radach dla osób…